پیکور بادی بهلر 7 کیلویی

پیکور بادی بهلر

پیکور های بادی معدنی جهت استخراج دستی مواد معدنی